กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

 

 

คณิตร้อยละ

 • 1. ร้อยละ (Percent )
 • 2. ร้อยละ คือ การเปรียบเทียบจำนวนสอง จำนวน โดยให้จำนวนที่สองในอัตราส่วน เป็น 100 ใช้สัญลักษณ์ % เช่น แดงสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ 85 หมายความว่า ในคะแนนเต็ม 100 คะแนน แดงสอบได้ 85 คะแนน
 • 3. อัตราส่วนและร้อยละ 1. การเปลี่ยนรูปอัตราส่วนเป็นร้อยละ เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนในรูปร้อยละ มีวิธีการเปลี่ยนให้อัตราส่วนนั้น อยู่ในรูปของอัตราส่วนใหม่ ที่มีจำนวนหลังเป็น 100 แล้วจำนวนแรกจะเป็นค่า ของร้อยละตามต้องการ ซึ่งมีวิธีคิดอยู่หลายวิธี เช่น จงเขียน 17 : 25 ให้อยู่ในรูปร้อยละ
 • 4. วิธีที่ 1 = = = = = = = วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 =
 • 5. 2. การเปลี่ยนรูปร้อยละเป็นอัตราส่วน เมื่อต้องการเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนทำได้โดยเขียนร้อยละนั้นให้เป็นอัตราส่วน ที่มีจำนวนหลังเป็นร้อย เช่น 25 % = = 1 : 4 = = = = 80 % 4 : 5
 • 6. การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละสามารถคำนวณได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 : เขียนสัดส่วนแล้วแก้สมการ วิธีที่ 2 : เขียนสมการแล้วแก้สมการ ข้อตกลง : ให้นักเรียนใช้เครื่องหมาย ดังนี้ - ของ ให้ใช้สัญลักษณ์เป็น x ( คูณ ) - เป็น , อยู่ , คือ , เท่ากับ ให้เปลี่ยน สัญลักษณ์ เป็น =
 • 7. ตัวอย่าง 8% ของ 75 เท่ากับเท่าไร วิธีที่ 1 ให้ a แทน 8% ของ 75 เขียนสัดส่วน ดังนั้น 8% ของ 75 คือ 6
 • 8. วิธีที่ 2 ให้ 8% ของ 75 เท่ากับ a เขียนสมการ ดังนั้น 8% ของ 75 เท่ากับ 6
 • 9. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะสรุปหลักการคำนวณทั่วไปดังนี้ 1. สมมุติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ 2. สร้างสมการ หรือ สร้างสัดส่วน 3. แก้สมการหรือแก้สัดส่วนหาค่าตัวแปร
 • 10. ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ 1. อัตราดอกเบี้ย 12% หมายความว่า เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท 2. ขายของได้กำไร 20% หมายความว่า ทุน 100 บาท ได้กำไร 20 บาท ขายไปราคา 120 บาท 3. ขายของขาดทุน 15% หมายความว่า ทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท ขายไปราคา 85 บาท 4. ลดราคาสินค้า 5% หมายความว่า ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 5 บาท ขายไปราคา 95 บาท
 • 11. ตัวอย่างที่ 1 กมลสอบได้สังคมได้ 95% ถ้าคะแนนเต็ม 180 คะแนนจงหาว่ากมลสอบได้กี่คะแนน วิธีทำ สมมติให้ กมลสอบได้ X คะแนน จะได้ สัดส่วน X x 100 = 180 x 95 X = X = 171 ดังนั้น กมลสอบได้ 171 คะแนน Ans.
 • 12. ตัวอย่างที่ 2 ทีมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งแข่งขันชนะ 75% ของจำนวนครั้งที่ลงแข่งขัน ถ้าทีมนี้ลงแข่งขัน 24 ครั้ง จะชนะกี่ครั้ง วิธีทำ สมมติให้ ทีมที่ชนะ Y ครั้ง จะได้ สัดส่วน Y x 100 = 75 x 24 Y = X = 18 ดังนั้น ทีมฟุตบอลนี้ชนะการแข่งขัน 18 ครั้ง Ans.
 • 13. จัดทำโดย นางสาวสาวิตรี บรรพโต 15112019 โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา