คำขวัญวันวิทยาศาสตร์

2532 พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2533
เพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2534
ขจัดมลพิษทุกชีวิตจะปลอดภัย
2535
เปลี่ยนขาดทุนให้เป็นกำไร โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2536
วิทยาศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มคุณค่าชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2537
ขจัดปัญหาน้ำของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2538
เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล เศรษฐกิจไทยมั่นคง
2539
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้า
2540
พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2541
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญาไทย
2542
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยที่ยั่งยื่น
2543
พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2544
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
2545
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
2546
เส้นทางแห่งการค้นพบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณค่าแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2547
เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
2548
วิทยาศาสตร์คือความรู้สู่ความสำเร็จ
2549
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2550
วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม
2551
วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต
2552
วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า
2553
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
2554
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

 

บันทึกการเข้า ความรู้คือประทีปส่องสว่าง
การให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ไม่มีวันทำให้แสงสว่างของตัวเองอับเฉาได้ มีแต่จักช่วยกันทำให้โลกนี้สว่างไสวมากขึ้น...เท่านั้น